&nbsp

Implementatie

Organisaties en praktijken helpen om positieve gezondheid te implementeren, zowel richting medewerkers als in het dagelijks werk.

Implementatieconsulent Positieve Gezondheid

De omslag van ziektezorg naar het bevorderen van gezond gedrag en zelfregie is een gedrags- en cultuurverandering. De implementatie hiervan is een complex meerjarig traject en vraagt om verandermanagement. De inzet van een ervaren implementatieconsulent als projectleider helpt bij succesvolle implementatie.

Ruime ervaring

Onze ondersteuning bestaat uit projectleiding door een ervaren implementatieconsulent. In overleg kan de benodigde intensiteit van de ondersteuning bepaald worden. Wij hebben al meer dan tien jaar ervaring in implementatieconsultancy in de zorg en houden ons al meer dan vijf jaar bezig met het implementeren van trajecten gericht op het bevorderen van gezond gedrag en meer zelfregie.

Bouwstenen van de transitie

Hoe maak je de transitie van ziektezorg naar het bevorderen van gezond gedrag en zelfregie? Door in een meerjarig traject op een bij de organisatie passende wijze aan de slag te gaan met:

  • Andere gesprekken – Coachen op Gezondheid
  • Inzet intensieve leefstijlinterventies – bijvoorbeeld de Gecombineerde Leefstijl interventie en Keer Diabetes2 Om
  • Samenwerking met het sociaal domein – beter gebruik maken van welzijnsinterventies rondom o.a. meedoen, zingeving, schuldsanering en dagelijks functioneren
  • Digitale zorg om zelfregie te stimuleren – patiënt toegang tot gegevens geven en activeren

Vertrekpunt voor de transitie zijn de andere gesprekken tussen zorgverlener en patiënt. De andere activiteiten faciliteren deze veranderende interactie en geven er een vervolg aan.

Inzetten op duurzaam effect

Hart voor de Zaak gaat voor een duurzaam effect. Daarom zetten wij in op:

  • Integrale aanpak bij het maken van de transitie, ofwel een aanpak die is gericht op de zorgorganisatie, zorgverlener en de patiënt;
  • Maatwerk in verandermanagement, trainingen en interventies, door aan te sluiten bij de aanpak, instrumenten en omgeving van de zorgorganisatie;
  • Praktijkgerichte training en coaching, waarbij het duurzaam toepassen van persoonsgerichte zorg in de praktijk het doel is en we samen met zorgverleners invulling geven aan hoe dit het beste bereikt kan worden;
  • Borging van de transitie na onze ondersteuning, door hier met de betrokken organisatie een aanpak voor te ontwikkelen.

Wat maakt ons uniek?

De drijvende kracht van onze ondersteuning is onze passie om zowel patiënten als zorgverleners te helpen Positief Gezonder te worden. We leveren niet alleen een dienst, maar willen dat er ook echt iets verbetert voor hen.

Onze pragmatische werkwijze sluit aan bij zorgverleners en medewerkers van zorgorganisaties. Onze scholing is praktijkgericht met veel oefenen en coaching-on-the-job. En de transitietrajecten vullen we op een praktische en inspirerende manier in. Niet door het produceren van dikke plannen, maar door aan de slag te gaan met de mensen waar het om gaat.

We staan in contact met een netwerk van deskundigen, die daar waar nodig bij kunnen springen. Bijvoorbeeld rondom de inzet van e-health of intensieve leefstijlinterventies.

En we zijn betrouwbaar: we doen wat we beloven, communiceren helder, reageren snel en we werken alleen samen met partners met de juiste expertise en vaardigheden.

Implementatieconsultant in de zorg Hart voor de zaak

Coaching implementatiemedewerkers

Coaching implementatiemedewerker door Hart voor de zaak

De implementatie van de omslag van ziektezorg naar het bevorderen van gezond gedrag en zelfregie vraagt om vaardigheden op het gebied van verandermanagement van medewerkers van zorgorganisaties. Als die vaardigheden nog niet voldoende aanwezig zijn, is tijdelijke ondersteuning door een implementatiecoach een oplossing om toch een succesvolle transitie door te maken.

Vaardigheden duurzaam verankeren

Uitgangspunt daarbij is dat medewerkers leren om zelfstandig invulling te geven aan het verandermanagement. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de kennis en vaardigheden voor de organisatie behouden blijven en ook in de toekomst te benutten zijn.

Introductie in verandermanagement en supervisie

De begeleiding start met het introduceren van de medewerker(s) van de zorgorganisatie in de principes van verandermanagement en de toepassing hiervan op de transitie naar het bevorderen van gezond gedrag en zelfregie.

Vervolgens vindt supervisie plaats van een implementatietraject van de medewerker door een implementatieconsulent en coach met meer dan tien jaar ervaring. De duur en intensiteit van de supervisie kan in onderling overleg worden bepaald.

Implementatie Positieve Gezondheid als HR-tool

Medewerkers zijn geen productiemiddelen. Het zijn mensen met overtuigingen, gevoelens en met hun eigen verhaal. Ze willen gezien en gehoord worden. In het contact tussen leidinggevenden en medewerkers gaat het echter meestal vooral over het werk en het resultaat daarvan. Een bredere benadering vanuit Positieve Gezondheid kan ervoor zorgen dat medewerkers beter in hun vel zitten. En medewerkers die beter in hun vel zitten presteren beter en vallen minder vaak uit.

Maar hoe maak je als organisatie de omslag naar een benadering vanuit Positieve Gezondheid? Wat doe je aan bewustwording, training, coaching en het aanpassen van de randvoorwaarden?

Verandermanagement

Gedrags- en cultuurveranderingen binnen organisaties vragen om verandermanagement. Niet opleggen, maar inspireren, verleiden, faciliteren en positief stimuleren. En vooral ook gebruik maken van de kracht die al in de organisatie aanwezig is.

In onze aanpak komen we samen met vertegenwoordigers van de organisatie tot een implementatiestrategie, nadat zij zelf hebben ervaren wat Positieve Gezondheid is en wat je ermee kunt. Ook kijken we naar wat eerder gewerkt heeft binnen de organisatie, waar de energie om te veranderen zit en welke weerstanden er mogelijk zijn. Dit nemen we mee in de aanpak. De aanpak is kort-cyclisch en verloopt in meerdere fases. Het accent ligt op doen, daarvan leren en dat weer meenemen in de volgende implementatie-cyclus.

Ervaring in verandermanagement en Positieve Gezondheid

Onze ondersteuning bestaat uit projectleiding door een ervaren implementatieconsulent. In overleg kan de benodigde intensiteit van de ondersteuning bepaald worden. Wij hebben al meer dan tien jaar ervaring in implementatieconsultancy en houden ons al meer dan vijf jaar bezig met Positieve Gezondheid.

Implementatie organisatie gecombineerde leefstijl interventie