&nbsp

Training

Zorgverleners via een groepstraining & individuele coaching, intervisie of een praktische ‘Challenge’ leren om patiënten of medewerkers effectiever te coachen naar gezond gedrag en zelfregie.

Introductieworkshop

Wil je mensen binnen jouw organisatie op een leuke en praktische manier laten kennismaken met Positieve Gezondheid en persoonsgerichte zorg? Dat kan via een introductieworkshop.  

In een workshop van 1,5 – 2,5 uur krijg je een goed begrip van wat nu echt bedoelt wordt met Positieve Gezondheid en persoonsgerichte zorg. En de deelnemers leren hoe ze het in de praktijk kunnen toepassen.

Na de sessie kunnen de deelnemers meteen al gaan experimenteren met de toepassing in de praktijk.

Scholingsprogramma coachen op gezondheid

Scholingsprogramma

In het programma krijgen de deelnemers handvatten om mensen inzicht te geven in hun Positieve Gezondheid, hen te motiveren aan die gezondheid te werken en te coachen naar meer veerkracht en zelfregie. Nieuwe vaardigheden zijn effectief aan te leren door toepassing van het 10-20-70 principe: 10% overdracht van theorie, 20% sociaal leren en 70% leren in de praktijk door te doen en daar feedback op te krijgen. Zo is het programma ook opgebouwd.

Training en coaching-on-the-job

Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele coaching in de praktijk. In de groepsbijeenkomsten worden methodieken en instrumenten geïntroduceerd en wordt geoefend met de toepassing hiervan met een trainingsacteur.

Vervolgens wordt deelnemers gevraagd om te oefenen in de praktijk. Ze krijgen individuele feedback op deze ‘oefengesprekken’ van een ervaren coach aan de hand van opnames of aanwezigheid bij gesprekken.

In de volgende groepsbijeenkomst worden ervaringen gedeeld om van elkaar te leren, vindt aanvulling plaats op methodieken en instrumenten en wordt weer geoefend met de acteur.

Effectieve en positieve insteek

Veel zorgverleners vinden het werken met een trainingsacteur en het maken van opnames spannend. Er is echter geen effectievere manier om beter te worden in Coachen op Gezondheid. Door de inzet van humor en een positieve insteek in het geven van feedback worden deze leervormen al snel als leuk ervaren. Keer op keer krijgen we terug dat dit de meest gewaardeerde elementen van het scholingsprogramma zijn.

Mogelijkheid tot maatwerk

Een programma bestaat in principe uit drie groepsbijeenkomsten en twee individuele coachsessies, maar wordt in overleg op maat ingericht. Er kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met voorkeuren voor wat betreft het aantal groepsbijeenkomsten, de duur hiervan, het aantal coachgesprekken en specifieke wensen ten aanzien van te hanteren instrumenten.

Kwaliteit en borging

De scholing wordt ingevuld door een team met een ervaren trainer, trainingsacteur en coach. Het scholingsprogramma is geaccrediteerd voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Om de toepassing van de geleerde vaardigheden te onderhouden en verder te ontwikkelen kunnen we helpen bij de inrichting van intervisie

Opleiden van trainers in de zorg

Intervisie begeleiding

Na een scholingsprogramma kan intervisie helpen om het geleerde vast te houden en door te ontwikkelen. Na een korte periode van begeleide intervisie, kan deze door de zorgverleners zelf worden voortgezet.

Effectief verduurzamen via intervisie

Een scholingsprogramma is een mooie start om te leren Coachen op Gezondheid, maar niet het eindstation. Om deze nieuwe vaardigheden en de andere benadering van patiënten vast te houden en door te ontwikkelen, is opvolging nodig. Intervisie is een mooie manier om dit duurzaam in te bedden, zonder dat hier steeds externen voor ingeschakeld hoeven te worden. Effectieve intervisie vraagt om een goede methodiek en constructieve manieren van feedback geven.

Startbijeenkomst en supervisie

Daarom bieden wij een kort begeleidingstraject naar zelfstandige intervisie aan. Dit bestaat uit een startbijeenkomst waarin het doel, methodiek en wijze van feedback geven aan de orde komen.

Vervolgens vindt supervisie van één of enkele sessies door een ervaren coach plaats ter borging van de werkwijze.

Intervisiebegeleiding voor Hart voor de Zaak

Challenge Positieve Gezondheid

Uiteindelijk leer je het meeste door te doen. In de Challenge Positieve Gezondheid ga je na een korte introductie het gedachtegoed toepassen in de praktijk. Vervolgens leer je van je ervaringen door hier feedback op te krijgen van een ervaren coach.

De Challenge houdt in dat je aan 5-10 mensen vraagt om het Spinnenweb Positieve Gezondheid in te vullen. Vervolgens ga je met hen gesprekken aan waarin je hen coacht. Je mag zelf kiezen voor patiënten waarvan je verwacht dat deze werkwijze passend is of de meeste impact heeft. Bijvoorbeeld bij mensen die relatief vaak een beroep op je doen en waarbij je niet echt verder komt.

Intakegesprek deelnemers

Bij de start zal een intakegesprek door een coach met de deelnemers plaatsvinden om af te stemmen over het concept Positieve Gezondheid en wat dit betekent voor gespreksvoering.

De gesprekken over Positieve Gezondheid

In de gesprekken wordt ingegaan op:

  • Hoe was het om het Spinnenweb in te vullen?
  • Wat viel je op?
  • Wat is echt belangrijk voor je?
  • Is er iets dat je wil veranderen/verbeteren? Zo ja, wat?
  • Wat kan een eerste stap zijn in de richting van die verandering?
  • Hoe ga je deze stap zetten? Wat kun je zelf? Wat heb je nodig van anderen?
  • Hoe groot is het vertrouwen dat het gaat lukken op een schaal van 0-10? Wat maakt dat het dit cijfer is?

Feedback op de gesprekken

Van de gesprekken worden geluidsopnames gemaakt met de mobiele telefoon. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de patiënt. Gedurende de periode van de challenge komt een coach enkele keren langs voor een feedbackgesprek, waarbij een opname van een gesprek besproken wordt.

Individuele coaching van zorgverleners door Hart voor de zaak